BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1410/BNN-VP
V/v kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có côngvăn số 1359/BNN-VP ngày 14 tháng 3 năm 2013 gửi các đơn vị về kế hoạch công táccủa Bộ do Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu làm trưởng đoàn để kiểm tra việc thựchiện Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT tại tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 19/3/2013 và tạithành phố Đà Nẵng ngày 20/3/2013.

Tuy nhiên, do phải tham dự hội nghịdo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tại tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởngNguyễn Thị Xuân Thu không thể tham gia đoàn công tác.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Lãnhđạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vịchức năng liên quan bố trí làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp vàPTNT do Lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản làm trưởngđoàn. Các nội dung khác không thay đổi.

Rất mong Ủy ban nhân dân cáctỉnh/thành phố thông cảm về sự thay đổi trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng;
- Lưu: VT, VP, QLCL.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt