TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1410/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Vinaproects.
Địa chỉ: 16-18 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1.
Mã số thuế: 0309711150.

Trả lời văn thư ngày 12/01/2014của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

+ Tại Khoản 2.b Điều 8quy định thời điểm xác định thu nhập chịu thuế:

“ Thời điểm xác định thunhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức,cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

...”

+ Tại Khoản 1.i Điều 25quy định khấu trừ thuế:

“ Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiềnthù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫntại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba(03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lênthì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợpvào ngày 23/12/2014 Công ty và ông Nguyễn Hữu Nam có biên bản thoả thuận: Côngty sẽ thanh toán cho Ông Nam 81.000USD gồm tiền lương tháng 9/2012 và trợ cấp (đãbao gồm thuế TNCN) và việc chi trả nêu trên thực hiện sau thời điểm cá nhân đãkết thúc hợp đồng lao động dài hạn tại Công ty thì Công ty có trách nhiệm khấutrừ 10% thuế TNCN trên tổng số tiền chi trả để nộp vào Ngân sách nhà nước. Kếtthúc năm 2014 Ông Nam phải có trách nhiệm trực tiếp quyết toán thuế với cơ quanthuế theo quy định.

Cục Thuế TPthông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Lưu: VT, TTHT
122-2040/2015tttg.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga