BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1410/TCHQ-PC
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bình Dương.

Trảlời công văn số 424/HQBD- &BLXL ngày 5/2/2013 của Cục Hải quan tỉnh BìnhDương về việc vướng mắc trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

-Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy đăngký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu phải cóvăn bản kết luận về chất lượng hàng hóa nhập khẩu để cơ quan hải quan hoànthành việc thông quan.

- Đềnghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương làm rõ tính khách quan của việc nộp chậm kếtquả kiểm tra chất lượng để xem xét xử phạt hoặc không xử phạt đối với trườnghợp của Công ty.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý;
-
Lưu: VT, PC (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái