BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1410/TCHQ-TXNK
V/v thu hộ lệ phí cà phê XK.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam.
(Số 5 Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, Hà Nội)

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hảiquan tỉnh, Thành phố có thu hộ khoản lệ phí xuất khẩu cho Hiệp hội Cà phê - Cacao kiến nghị trích thưởng như các Hiệp hội khác để lại cho các đơn vị Hải quantrực tiếp thu phí nhằm bù đắp chi phí nhân lực, phương tiện... của công chứchải quan làm công tác thu hộ các khoản phí, lệ phí.

Về vấn đề này, ngày 06/07/2012 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3391/TCHQ-TXNKvề việc thu hộ lệ phí cà phê xuất khẩu, kiến nghị Hiệp hội Cà phê - Ca cao ViệtNam trích lại cho cơ quan Hải quan một phần lệ phí cà phê đã thu được tương tựnhư mức trích lại của các Hiệp hội khác để lại cho cơ quan Hải quan. Đến nayTổng cục Hải quan chưa nhận được ý kiến phản hồi từ Hiệp hội Cà phê - Ca caoViệt Nam.

Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam sớm có ýkiến về nội dung nêu trên để Tổng cục Hải quan thông báo cho các đơn vị thốngnhất thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường