BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1410 TCT/NV2
V/v c/s ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1056 CT/NV ngày 27/11/2002 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về chính sách thuế đối với ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại mục II Phần A Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước chỉ quy định: “Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, số thuế phải nộp hàng tháng được tính theo chế độ khoán doanh thu và tỷ lệ thu nhập chịu thuế thì không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này”

Riêng Hộ cá thể thực hiện sổ sách kế toán theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ Tài chính và nộp thuế theo kê khai, có đủ điều kiện theo quy định tại Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định tại Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên.

2. Điều 9 Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“4. Đối với các dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ được áp dụng thuế suất 25%.

5. Các dự án thuộc lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi đầu tư nếu đầu tư vào các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo, vùng có khó khăn theo quy định của Chính phủ được áp dụng thuế suất 20%; nếu đầu tư vào các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi cao theo quy định của Chính phủ được áp dụng thuế suất là 15%”.

Vậy những dự án đầu tư sản xuất kinh doanh không thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư theo quy định tại Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP mà chỉ đầu tư vào các địa bàn thuộc Danh mục B thì chưa đủ điều kiện để hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN. Đề nghị địa phương thực hiện xét ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 98/2002/TT-BTC .

3. Đối với các dự án đầu tư mới vừa được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, vừa được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật thuế TNDN thì cơ sở phải tự lựa chọn và đăng ký với cơ quan thuế một trong các ưu đãi theo quy định tại các luật trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc