BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14100/QLD-KD
V/v đảm bo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.
- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc.

Trong những ngày qua, tình hình mưa lũ tại địa phương có diễnbiến phức tạp, gây ngập lụt và sạt lở đất tạinhiều nơi, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sốngsinh hoạt của người dân.

Để đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng, chống dịchbệnh có thể phát sinh sau mưa, lũ như: đau mắtđỏ, sốt xuất huyết, tiêu chảy, bệnh ngoài da,...Cục Quản lý Dược đề nghị:

1. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị sản xuất,kinh doanh dược phẩm đóng trên địa bàn tỉnh cókế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho nhu cầu điều trị, đặc biệt đảm bảo cơ số thuốc phục vụ mưa lụt vàhóa chất khử trùng, diệt khuẩn và các thuốc phục vụ côngtác phòng chống dịch bệnh theo phác đồ củaBộ Y tế; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh.

2. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc chuẩn bị sẵn nguồn thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý để cung ứng đầy đủ,kịp thời cho nhu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Cục Quản lý Dược sẽ xem xét giải quyết ngay các Dự trù, Đơnhàng nhập khẩu thuốc của các đơn vị để đảm bảođủ thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng,chống dịch bệnh theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ Cục Quản lý Dược, điện thoại04.38461525.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
- Cục KCB, Cục YTDP, BYT (để p/h);
- BCH PCTH & TKCN, BYT;
- Website Cục QLD;
-
Lưu VT, KD (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt