BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1411/TCT-CS
V/v chứng từ mua thẻ quà tặng cho nhân viên.

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2008

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Long An.

Tổngcục Thuế nhận được Công văn số 651/CT-TTHT ngày 25/2/2008 của Cục Thuế tỉnhLong An về chứng từ mua thẻ quà tặng cho nhân viên. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

-Công ty TNHH Kronenbourg (Kronenbourg) khi cung cấp cho khách hàng các phiếuquà tặng mua hàng miễn phí tại Diamond Plaza, nghĩa là Kronenbourg đã trao chokhách hàng một quyền mua có mệnh giá tại Diamond Plaza.

Đểcó được quyền mua có mệnh giá này Kronenbourg phải có văn bản thỏa thuận vớiDiamond Plaza về phương thức chấp thuận và thanh toán phiếu quà tặng…

Khitrao phiếu quà tặng cho khách hàng, Kronenbourg chưa phải xuất hàng hoặc xuấttiền nên không phải lập chứng từ.

-Chỉ khi khách hàng đến Diamond Plaza nạp phiếu quà tặng đổi lấy hàng thì hoạtđộng bán hàng mới diễn ra. Người bán hàng là Diamond Plaza, người mua hàng làkhách hàng có phiếu quà tặng và người thanh toán là Kronenbourg.

Tronghoạt động này Kronenbourg không phải thực hiện mua hàng hóa để khuyến mãi, vìkhông có hoạt động nhập xuất hàng hóa trong sổ sách, cũng như không có hóa đơnmua hàng, hóa đơn bán hàng để chứng minh.

Đâylà hoạt động khuyến mãi bằng tiền tương ứng với giá trị quyền mua được thựchiện. Việc xác định số tiền khuyến mãi mà Kronenbourg phải trả cho DiamondPlaza được dựa trên ký kết giữa hai bên và số phiếu quà tặng mà khách hàng đãdùng để mua hàng ở Diamond Plaza.

-Chứng từ hợp lệ để được khấu trừ chi phí khi xác định thuế thu nhập doanhnghiệp cho Kronenbourg trong trường hợp này là Văn bản cam kết thực hiện khuyếnmại qua việc phát thẻ mua hàng giữa Kronenbourg và Diamond Plaza; Biên bảnthanh lý đợt phát hành phiếu quà tặng; chứng từ thanh toán thực tế giữa hai bêntheo quy định hiện hành.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An được biết và kiểm tra xem xét thựctế của hoạt động này để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương