BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1411 TCT/NV7
V/v C/S thuế CQSDĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh

Trả lời công văn số 173/CV-BCCI-KD ngày 3/04/2003 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu thuế về đất đai; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.2, Mục IV, Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) qui định: “Trường hợp miễn thuế CQSDĐ cho các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng do cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ được miễn thuế CQSDĐ đối với các chủ đầu tư khi đã xây dựng hoàn thành theo dự án đó như xây dựng xong nhà để bán cho các tổ chức, hộ dân cư sử dụng; xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, khu dân cư để chuyển nhượng toàn bộ hoặc từng phần cho tổ chức khác quản lý, sử dụng; Các trường hợp chỉ xây dựng xong cơ sở hạ tầng các khu dân cư phân chia thành ô, thành các nền nhà để chuyển nhượng thì không thuộc diện miễn giảm thuế CQSDĐ theo qui định này. Đơn vị được miễn thuế CQSDĐ phải có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề xây dựng đó, quyết định giao đất, dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt và chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền sử dụng đất theo qui định”.

Tại Điểm 2.34, Mục II, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) qui định mức thuế suất 5% đối với:

Nhà, cơ sở hạ tầng do các cơ sở được Nhà nước giao đất đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng để bán hoặc chuyển nhượng (trừ hoạt động kinh doanh mua, bán nhà đất)”.

Căn cứ vào các qui định trên đây, nếu đơn vị là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng xong nhà để bán, xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, khu dân cư để chuyển nhượng toàn bộ hoặc từng phần cho các tổ chức khác quản lý, xây dựng theo qui hoạch thì được miễn thuế CQSDĐ tương ứng với diện tích đã nộp tiền sử dụng đất theo từng dự án, nhưng phải có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề xây dựng. Trường hợp công ty chỉ xây dựng xong cơ sở hạ tầng các khu dân cư chia thành ô, thành các nền nhà để chuyển nhượng thì không thuộc diện được miễn, giảm thuế CQSDĐ, đồng thời đơn vị còn phải kê khai nộp thuế GTGT 5% khi chuyển nhượng nhà, cơ sở hạ tầng cho khách hàng và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định.

Tổng cục Thuế thông báo đơn vị biết và liên hệ với Cục thuế để được hướng dẫn thực hiện theo đúng qui định của pháp luật./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương