BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1411/TCT-QLN
V/v cưỡng chế nợ thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Côngty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 260/MBN-PMBNngày 12/4/2013 của Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp vềviệc đề nghị xử lý xóa nợ thuế đối với Công ty cổ phần giao thông Ninh Thuận.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 6 Thông tư số 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngânsách nhà nước (NSNN) đối với Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thực hiện sắp xếp chuyểnđổi trước ngày 1/7/2007 quy định: DNNN đã thực hiện cổ phần hóa trước ngày1/7/2007 nhưng sau thời gian qua đã chuyển đổi cơ quan thuế, cơ quan hải quanthực hiện kiểm tra giai đoạn DNNN hoạt động trước ngày chuyển đổi xác địnhdoanh nghiệp có một số khoản nợ thuế hoặc thuế phát sinh phải truy thu nhưngcác khoản nợ hoặc phát sinh phải truy thu này không được xác định khi xác địnhgiá trị doanh nghiệp và/hoặc không xác định là khoản nợ trong số nợ thuế bàn giaocho Công ty cổ phần thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì các khoản nợ thuế và truy thunày được xử lý xóa nợ.

Trường hợp Công ty chưa có quyết định xác định giátrị phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần và biên bản bàn giao vốn, tài sảngiữa DNNN nên không có đủ căn cứ để xác định khoán tiền thuế truy thu chưa đượcxác định khi xác định giá trị doanh nghiệp và/hoặc không xác định là khoản nợtrong số nợ thuế bàn giao cho Công ty cổ phần thực hiện nghĩa vụ trả nợ để giảiquyết xóa nợ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 34/2010/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty mua bán nợ vàtài sản tồn đọng của doanh nghiệp được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Đức Tuân