BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1412/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Côngty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp CDS

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 112/CDS ngày17/4/2014 của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp CDS đề nghị hướng dẫnđiều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải thực hiện theonội dung hợp đồng đã ký kết và phù hợp với các quy định của nhà nước có liênquan tương ứng với từng thời kỳ. Hợp đồng số 36/2012/HĐKT /TEK-VINA-HVAN nêutrong văn bản số 112/CDS ngày 17/4/2014 là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;tuy nhiên các điều khoản về điều chỉnh giá hợp đồng đã thỏa thuận trong hợpđồng không rõ ràng và có nội dung không phù hợp với các quy định tại Nghị địnhsố 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xâydựng và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫnphương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Để thực hiện việc điều chỉnh giáhợp đồng, các bên cần thương thảo, làm rõ các nội dung điều chỉnh giá hợp đồngtheo đúng quy định của Nhà nước.

Theo quy định của pháp luật thì việc điều chỉnhgiá hợp đồng với các nội dung nêu trong công văn số 112/CDS ngày 17/4/2014 thựchiện như sau:

1. Các bên không lập lại dự toán sau khi đã kýkết hợp đồng như thỏa thuận trong hợp đồng số 36/2012/HĐKT /TEK-VINA-HVAN đã kýkết.

2. Danh mục các loại vật liệu được điều chỉnh,phương pháp điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán điều chỉnh giá docác bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng phải phù hợp với nội dung công việc vàhình thức giá hợp đồng ký kết. Giá hoặc chỉ số giá điều chỉnh được xác địnhtrong khoảng 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán. Trường hợp điềuchỉnh giá vật liệu bằng phương pháp bù trừ trực tiếp thì giá vật liệu trongkhoảng thời gian 28 ngày trước ngày đóng thầu là giá vật liệu lớn nhất tronggiá hợp đồng hoặc giá trong thông báo giá của địa phương hoặc giá thị trườngnơi xây dựng công trình.

3. Đối với vật liệu nhập khẩu từ Trung Quốc: chỉđiều chỉnh do thay đổi tỷ giá ngoại tệ so với thời điểm ký kết hợp đồng.

4. Theo quy định khoản 1 Điều 34 Nghị định số48/2010/NĐ-CP của Chính phủ, nếu việc điều chỉnh giá hợp đồng không làm vượttổng mức đầu tư được duyệt thì chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh (trừ nhữngtrường hợp phải báo cáo người quyết định đầu tư theo quy định khác hoặc các bêncó thỏa thuận khác trong hợp đồng)

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị côngty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp CDS nghiên cứu thực hiện theo ý kiếntrên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD.
Tr3.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh