BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1412 TCT/NV4
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hiểm

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
22 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Trả lời công văn số 344/BH-KT /2003 ngày 18/02/2003 của Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ bảo hiểm tàu biển chuyên hoạt động vân tải quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 22, Điều 4 Luật thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT là: “Hàng hoá, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế và các đối tượng tiêu dùng ngoài Việt Nam, trừ sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải cho nước ngoài và dịch vụ xuất khẩu lao động”.

Vì vậy, thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho tàu biển chuyên vận tải quốc tế được thực hiện như sau:

- Dịch vụ cung cấp cho tàu nước ngoài vận tải quốc tế là dịch vụ cho đối tượng tiêu dùng ngoài Việt Nam không phải chịu thuế GTGT.

- Dịch vụ cung cấp cho tàu Việt Nam là dịch vụ cung ứng cho đối tượng tiêu dùng tại Việt Nam thì phải chịu thuế GTGT./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương