BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1413/BNN-HTQT
V/v hướng dẫn thủ tục Thỏa thuận quốc gia nước chủ nhà giữa IRRI và Việt Nam và Công nhận tư cách pháp nhân quốc tế của IRRI

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: BộNgoại giao

Ngày24/4/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) nhân đượccông thư của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) gửi Bộ trưởng Cao Đức Phát vềviệc đề nghị Bộ NN&PTNT ủng hộ IRRI để đạt được Thỏa thuận quốc gia nướcchủ nhà giữa IRRI và Việt Nam trên cơ sở Thỏa thuận Công nhận tư cáchpháp nhân quốc tế của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế năm 1995. Về vấn đềnày, Bộ NN&PTNT xin trình bày cụ thể như sau:

Trong40 năm qua, Bộ NN&PTNT và IRRI đã có sự hợp tác rất hiệu quả về nghiên cứu vàphát triển trong lĩnh vực lúa gạo.

Ngày19/5/1995 tại Manila, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Philippin VũQuang Diệm đã đồng ký Thỏa thuận Công nhận tư cách pháp nhân quốc tế của ViệnNghiên cứu Lúa gạo Quốc tế năm 1995 cùng với đại diện có thẩm quyền củatrên 20 nước. Trên cơ sở đó, một số nước đã làm các thủ tục phê chuẩn thông quatrao đổi công hàm.

TheoIRRI, nếu đạt được Thỏa thuận Quốc gia nước chủ nhà giữa IRRI và ViệtNam trên cơ sở Thỏa thuận Công nhận tư cách pháp nhân quốc tế của ViệnNghiên cứu Lúa gạo Quốc tế năm 1995, IRRI sẽ thành lập và đầu tư đầy đủ chovăn phòng của Viện tại Việt Nam và mong muốn được cấp hoặc được cho phép có mộtsố đặc quyền và miễn trừ nhất định thường dành cho các tổ chức quốc tế và/hoặccác cơ quan đại diện Liên Hợp Quốc và nhân viên ngoại quốc thuộc các tổ chứcđó, như sau:

1.Miễn các thủ tục đăng ký người nước ngoài, giấy phép cư trú và/hoặc giấy phéplàm việc cho các nhà khoa học và nhân viên ngoại quốc của IRRI. Các nhà khoahọc và nhân viên của IRRI không thuộc các nước thành viên ASEAN nên được phépnhập cảnh vào Việt Nam mà không cần thị thực hoặc khi cần có thị thực thì cầnphải xử lý thị thực ưu tiên và hoàn tất các thủ tục phù hợp với các quyền lợidành cho nhân viên ngoại quốc thuộc các tổ chức quốc tế khác và/hoặc các cơquan đại diện của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam;

3.Cho phép các nhân viên của IRRI được bổ nhiệm làm việc ở Việt Nam được miễnthuế nhập khẩu và các loại thuế khác khi nhập các đồ nội thất và các đồ dùng cánhân trong thời hạn một năm kể từ lần đầu tiên tới Việt Nam;

4.Cho phép IRRI, giống như đang được thực hiện ở Philippin, có biển số ngoại giaocho xe ôtô của Viện tại Việt Nam;

5.Bảo vệ nhân sự và tài sản của IRRI tránh khỏi các quy trình pháp lý đối với tấtcả các hành vi hoặc thiếu sót xảy ra trong quá trình triển khai và/hoặc thựchiện các hoạt động hợp tác và nghiên cứu chính thức tại Việt Nam.

Nhữngđặc quyền và miễn trừ quan trọng này hết sức cần thiết để IRRI thực hiện đầy đủvà hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu và các hoạt động hợp tác của IRRI; chophép miễn thuế xuất, nhập các thiết bị, hàng hóa và các nguồn lực khác cầnthiết cho nghiên cứu và các hoạt động hợp tác; thu hút các nhà khoa học giỏinhất; giúp ích cho Việt Nam thông qua các lợi ích này và ngay cả việc sử dụngcác tài liệu nghiên cứu, thiết bị, hàng hóa, các nguồn lực và đầu ra của cáchoạt động hợp tác và nghiên cứu.

BộNN&PTNT đề nghị Quý Bộ hướng dẫn các thủ tục liên quan đến Thỏa thuận Quốcgia nước chủ nhà giữa IRRI và Việt Nam trên cơ sở Thỏa thuận Công nhận tư cáchpháp nhân quốc tế của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế năm 1995.

Trêncơ sở hướng dẫn của Quý Bộ, Bộ NN&PTNT sẽ tiến hành các công việc có liênquan.

(BộNN&PTNT xin gửi kèm theo đây (i) Thư của IRRI gửi Bộ trưởng Cao Đức Phát(Tiếng Anh và tiếng Việt); (ii) Thỏa thuận công nhận tư cách pháp nhân của IRRIký năm 1995 (tiếng Anh và tiếng Việt); (iii) Dự thảo Thỏa thuận nước chủ nhàgiữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và IRRI và (iv) Hiến chương của IRRI)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Lưu:
VT, HTQT-(HTMC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu