TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1413/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu vỏ sò, ốc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hoa Rồng Đen

Trả lời công văn số 1809/HRĐ ngày 18/9/2014 của Công ty vềthủ tục nhập khẩu vỏ sò, ốc đã qua xử lý hóa chất, nhiệt độ cao, Giám sát quảnlý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng “vỏ thủy sản ở dạng tươi, khô,ướp muối” thuộc Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch.

Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa đã được xử lý hóa chấtvà nhiệt độ cao tại nước ngoài, không có khả năng nhiễm dịch, nếu đã có văn bảnchứng nhận của cơ quan kiểm dịch nước xuất khẩu thì Công ty có văn bản kiến nghịcơ quan kiểm dịch để xem xét việc miễn, giảm kiểm dịch đối với từng lô hàng hoặcđối với nhiều lô hàng của Công ty theo thẩm quyền của cơ quan chức năng kiểm dịch.Cơ quan hải quan sẽ căn cứ ý kiến của cơ quan kiểm dịch để làm thủ tục thôngquan hàng hóa.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải