BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1413TCT/NV1
V/v nộp thuế GTGT công trình thủy điện Sê San 3

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Gia Lai
- Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 412 CV/CT ngày 20/03/2003 của Cục thuế Gia Lai về nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của các đơn vị tham gia xây dựng công trình thuỷ điện sê san 3; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại điểm 2, mục II, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: cơ sở kinh doanh thực hiện thi công xây lắp những công trình, hạng mục công trình liên quan tới nhiều địa phương như xây dựng đường giao thông, đường dây tải điện, đường dẫn nước, dầu khí ... không xác định được doanh thu và chi phát sinh của công trình ở từng địa phương thì cơ sở kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT ở địa phương nơi cơ sở đóng trụ sở.

Công trình xây dựng thủy điện sê san 3 được xây dựng trên dòng sông Sê San là danh giới giữa 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum nên các đơn vị tham gia xây dựng công trình này nếu không xây dựng được doanh thu, chi phí ở từng địa phương thì các đơn vị được đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT tại nơi đơn vị đóng trụ sở theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Gia Lai và Cục thuế tỉnh Kon Tum biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc