BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------------
V/v: Triển khai Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành “Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014 - 2020” tại Quyết định số 774/QĐ-BNN-TCLN ngày 18 tháng 4 năm 2014. Để triển khai Kế hoạch này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo các ban ngành tại địa phương xây dựng quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh (trồng rừng mới, trồng lại sau khai thác và chuyển hóa rừng trồng với mục đích kinh doanh gỗ lớn) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tập trung tại 19 tỉnh thuộc 3 vùng sinh thái có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho trồng, khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ lớn và gắn với thị trường tiêu thụ là vùng Đông Bắc bộ, vùng Bắc Trung bộ và vùng Duyên hải Nam Trung bộ; đồng thời khuyến khích thực hiện trên phạm vi cả nước.
2. Trong giai đoạn 2014-2015, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các mô hình kinh doanh gỗ lớn làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và triển khai nhân rộng ở các giai đoạn tiếp theo. Riêng đối với 3 tỉnh: Bắc Giang (Mô hình chuyển hóa rừng Keo lai, Vối thuốc), Thanh Hóa (Mô hình chuyển hóa rừng Keo tai tượng) và Quảng Trị (Mô hình chuyển hóa rừng Keo lai) đề nghị xây dựng được mô hình trong năm 2014.
3. Tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án, nguồn vốn hiện có tại địa phương để kết hợp triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hành động được phê duyệt, như: Chuyển hóa rừng trồng, trồng mới và trồng lại rừng với mục đích kinh doanh gỗ lớn.
4. Xây dựng chính sách hỗ trợ của tỉnh để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động về phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn phù hợp với điều kiện của địa phương.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và nội dung Kế hoạch hành động, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ và tạo điều kiện cho các chủ rừng phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh;
- Lưu: VT, TCLN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?