BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1414/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tếNghi Sơn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 626/BQLKTNS-QLDAngày 27/5/2014 của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn về việc hướng dẫn điềuchỉnh giá vật liệu trong hợp đồng xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng côngtrình mở rộng đường 513, khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp nêu tại văn bản số 626/BQLKTNS-QLDA : Hợp đồng số 89/HĐ-XD ngày 22/12/2008 “Thi công xây dựng góithầu số 11 thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường 513, khu kinh tế Nghi Sơn”là hợp đồng theo đơn giá, theo nội dung các điều khoản quy định trong hợp đồngvề sử dụng tiền tạm ứng (Điều 5) và điều khoản điều chỉnh giá hợp đồng (Điều7), thì:

- Đối với những vật tư, vật liệu cótrong bảng kê sử dụng tiền tạm ứng mà hai bên đã thỏa thuận tương ứng với sốtiền tạm ứng (theo thời điểm tạm ứng) thì không được điều chỉnh giá trong thờigian thực hiện hợp đồng (kể cả thời gian gia hạn hợp đồng do Chủ đầu tư khôngbàn giao mặt bằng thi công).

- Đối với những vật tư, vật liệu khôngcó trong bảng kê sử dụng tiền tạm ứng:

+ Trường hợp thời gian kéo dài dolỗi của bên giao thầu (chủ đầu tư) thì việc điều chỉnh giá thực hiện theo quyđịnh tại hợp đồng;

+ Trường hợp bên nhận thầu khônghoàn thành công việc trong khoảng thời gian quy định trong hợp đồng (kể cả thờigian gia hạn hợp đồng do Chủ đầu tư không bàn giao mặt bằng thi công) do nguyênnhân chủ quan của nhà thầu thì việc điều chỉnh giá sẽ được áp dụng theo quyđịnh trong hợp đồng hay theo thời điểm thực hiện công việc đó do bên giao thầuquyết định theo nguyên tắc có lợi cho bên giao thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Banquản lý Khu kinh tế Nghi Sơn căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD, Nh(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh