TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1414/CT –TTHT
V/v hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh , ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công Ty Công Nghiệp Tân Á
Địa chỉ: Lô B3 Đường số 2, KCN. Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
MST 0300655374

Trả lời văn bản số 2015. 01/TA-HCMcủa Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết đ Khoản 2 Điều 16 Thôngtư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóađơn như sau:

“Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghirõ họ tên)”

Riêng đối với việc mua hàng khôngtrực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng khôngnhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức“người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàngqua điện thoại, qua mạng, FAX.

Khi lập hóa đơn cho hoạt động bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn không nhất thiết phải cóchữ ký của người mua nước ngoài.”

Trường hợp Công ty có phát sinh bánhàng qua điện thoại, email hoặc fax nhưng người mua nhận hàng tại nhà máy Côngty thì Công ty phải lập hóa đơn giao cho người mua khi nhận hàng. Người mua khinhận hàng, nhận hóa đơn phải ký trên hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký,ghi rõ họ tên)” theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).
232-6214/15 ATK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga