BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1414/TCT-KK
V/v đăng ký mã số thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 346/CT-TT &HT đề ngày 09/4/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn về việc đăng ký mã số thuế cho địa điểm thu mua lương thực tạm trữ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại: Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2011 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Điểm 3.3(c) Phần I và 7.6 Mục I Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Công ty lương thực Vĩnh Long (là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tổng công ty lương thực Miền Nam), có trụ sở tại số 23 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp có mở điểm thu mua lương thực tại kho Hòa Tân lộc 1, ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, điểm thu mua có chức năng như kho chứa hàng, không có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, phát sinh doanh thu.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế và đăng ký doanh nghiệp hiện hành, Công ty lương thực Vĩnh Long không phải là thủ tục thành lập đơn vị trực thuộc đối với điểm thu mua lương thực đặt tại tỉnh Đồng Tháp. Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai điều chỉnh đăng ký thuế để bổ sung điểm thu mua lương thực theo mẫu 08-MST (kèm Bản kê kho hàng trực thuộc mẫu 01-ĐK-TCT-BK04) ban hành kèm theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp thành lập thêm đơn vị trực thuộc là chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đơn vị trực thuộc đặt trụ sở để được cấp mã số thuế 13 số theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp phát sinh hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì thực hiện khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;
- Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Tháp;
- Vụ: PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường