BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1415/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D do Thái Lan cấp thay thế cho C/O mẫu thường

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Tiếp theo công văn số 546/GSQL-THngày 29/11/2011 về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Thái Lan cấp thay thếcho C/O mẫu thường (không ưu đãi) của lô hàng do công ty TNHH Suzuki Việt Namnhập khẩu, sau khi nhận được kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền cấp C/Ocủa Thái Lan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Hai CO cấp đầu tiên là CO mẫuthường nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định ATIGA. Như vậy, CO mẫuD cấp sau đó không phải trường hợp C/O cấp thay thế cho C/O (mẫu thường) banđầu cấp sai hoặc trường hợp bản sao chứng thực của C/O gốc (mẫu thường) bịmất/hỏng.

- Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Phụ lục 7Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công Thương về Quy chế C/Omẫu D, C/O cấp sau cũng là C/O được cấp mới lần đầu tiên, không phải là C/Ođược cấp lần thứ hai.

- Các C/O mẫu D số tham chiếu 0000478và 0000479 ngày 26/03/2011 đã thể hiện là C/O cấp sau, được cơ quan có thẩmquyền cấp C/O của Thái Lan xác nhận là hợp lệ.

Do vậy, đề nghị đơn vị xem xét chấpnhận các C/O mẫu D số tham chiếu trên theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để CụcHải quan Đồng Nai được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh