BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1415/TCT /CS
V/v thuế suất thuế GTGT mặt hàng thiết bị điện

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Quảng cáo và Thương mại Hoàng Minh

Trả lời công văn số 09/2003/CV-HM ngày 17/02/2003 của Công ty TNHH quảng cáo và Thương mại Hoàng Minh hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng thiết bị điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Các mặt hàng công tắc điện (công tắc đơn, công tắc đôi, công tắc ba, công tắc bốn); ổ cắm điện (ổ cắm đơn 2 chấu; ổ cắm đơn 2 chấu - 1 hạt; ổ cắm đơn 2 chấu - 2 hạt; ổ cắm đôi 2 chấu); ổ cắm đơn ti vi; ổ cắm đơn điện thoại; 1 ổ ti vi cùng 1 ổ điện thoại áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo hướng dẫn tại điểm 3.3 (sản phẩm cơ khí tiêu dùng), mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc