BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14155TC/TCT
V/v: phân loại mã số, thuế suất thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hương Sơn.

Trả lời công văn số 124/HS ngày 4/12/2002 của Công ty TNHH Hương Sơn về việc áp mã số thuế suất thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng vòng dẫn sợi; Bộ tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998 của Bộ tài chính ; Danh mục sửa đổi bổ sung tên và mức thuế suất một số mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ tài chính ; phụ lụcIV ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 37/1999/TT/BTC ngày 07/04/1999 của Bộ tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hóa theo danh mục Biểu thuế thuế nhập khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới; thì mặt hàng vòng dẫn sợi bằng cao su thuộc nhóm 4010, thuế giá trị gia tăng 10% (mười phần trăm) và thuế suất thuế nhập ưu đãi cho từng loại như sau:

- Loại băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (V-băng chuyền) có hay không có đường rãnh, chu vi trên 60cm nhưng không quá 180cm (mã số 4010.21.00), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%(mười phần trăm).

- Loại băng chuyền liên tục có mặt cắt hình thang V-băng chuyền) có hay không có đường rãnh, chu vi trên 180cm nhưng không quá 240cm (mã số 4010.22.00), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%(mười phần trăm).

­- Loại băng chuyền đồng bộ liên tục có chu vi trên 60cm nhưng không quá 150cm (mã số 4010.23.00), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 3%(ba phần trăm).

- Loại khác (mã số 4010.29.00), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 3%(ba phần trăm).

Bộ tài chính trả lời để Công ty TNHH Hương Sơn được biết, làm việc trực tiếp với Hải quan địa phương, kiểm tra hàng nhập khẩu, tính và nộp thuế theo quy định./.

 

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An