BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1416/TCHQ-GSQL
V/v lô hàng kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế hết thời hạn gia hạn

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 376/HQLS-GSQLng ày 18/3/2011 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc nêu tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp lô hàng nhậpkhẩu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế của Công ty Liên doanh miễn thuế LạngSơn đã hết thời hạn gia hạn 180 ngày nhưng hàng hóa vẫn chưa được bán hết, đềnghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn Công ty thực hiện đúng nội dung quyđịnh tại Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết địnhsố 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh