BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1416/TM-ĐB
V/v hợp tác đầu tư trong ASEM

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Vụ Pháp chế luật Đầu tư nước ngoài)

Ngày 19/2/2003, Bộ Thương mại đã có công văn số 0629/TM-ĐB đề nghị quý Bộ cho ý kiến về việc EU đề xuất bãi nhiệm nhóm chuyên gia về đầu tư (IEG) của ASEM và cải cách cơ chế báo cáo hàng năm về các vấn đề đầu tư (công văn được gửi kèm theo đây). Tuy nhiên cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời của quý Bộ.

Do Việt Nam cần có quan điểm về vấn đề này tại cuộc họp điều phối viên ASEM sắp tới, đề nghị quý Bộ có ý kiến chính thức bằng văn bản đối với 2 đề nghị của EU trước ngày 12/4/2003. Trong trường hợp quý Bộ muốn duy trì hoạt động của IEG, đề nghị cho biết đề xuất về chức năng và nhiệm vụ hoạt động sắp tới của nhóm.

Trong khi chờ đợi ý kiến về việc gia hạn hoạt động cho IEG, EC đề xuất vẫn họp IEG 7 tại Pháp vào ngày 5/6/2003 tới. Dự thảo chương trình nghị sự của cuộc họp gửi kèm theo đây. Đề nghị quý Bộ xem xét, cho ý kiến trước ngày 12/4/2003.

Nếu quá thời hạn trên mà không nhận được trả lời từ quý Bô, chúng tôi được hiểu là quý Bộ đã đồng ý với các đề xuất của EU và chương trình nghị sự của IEG 7 nêu trên.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ CSTM ĐA BIÊN
Trần Quốc Khánh