BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1417/BXD-QLN
V/v bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2011

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 870/UBND-VX ngày 19/7/2011của UBND tỉnh Lai Châu về việc đề nghị bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở theoQuyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Lai Châu là một trong những địa phương đạt được kết quả tốttrong triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyếtđịnh 167/2008/QĐ-TTg Theo báo cáo, đến nay, Tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ nhàở cho các hộ nghèo trên địa bàn. Bộ Xây dựng đánh giá cao kết quả đạt được nóitrên của Tỉnh.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau khi kết thúc hỗtrợ nhà ở cho các hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg sẽ tiếp tục triểnkhai giai đoạn 2 thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ởtheo chuẩn nghèo mới (giai đoạn 2011 - 2015). Tuy nhiên, việc hỗ trợ nhà ở chosố hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới chỉ tiến hành triển khai thực hiện sau khi cóQuyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế, cũng như mức hỗ trợ đảmbảo phù hợp với thực tế giai đoạn 2 và được triển khai đồng bộ trên phạm vi cảnước.

Hiện nay, Nhà nước mới chỉ bố trí vốn để các địa phương thựchiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo cũ (giai đoạn 2006 - 2010) theocơ chế đã được duyệt. Khi triển khai thực hiện giai đoạn 2 sẽ theo cơ chế mới.Vì vậy, đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo không thực hiện hỗ trợ nhà ở cho số hộ nghèotheo chuẩn nghèo mới (giai đoạn 2011 - 2015) bằng nguồn vốn ngân sách trungương đã cấp thừa cho Tỉnh trong giai đoạn 1.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc bổ sung đối tượnghộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnhLai Châu, đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- L­ưu: VP, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam