TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1417/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH D.I
(Đ/c: Lô 69-71 KCX Linh Trung II, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời vướng mắc của Công ty nêu tại công văn số 270/2016/DI đề ngày 10/10/2016 về việc nộp C/O mẫu D để được hưởng ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa được mua bán giữa Doanh nghiệp chế xuất với Doanh nghiệp nội địa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015 - 2018 thì điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ATIGA:

“1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên ASEAN, bao gồm các nước sau:

- Bru-nây Đa-ru-sa-lam;

- Vương quốc Cam-pu-chia;

- Cộng hòa In-đô-nê-xi-a;

- Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

- Ma-lai-xi-a;

- Liên bang Mi-an-ma;

- Cộng hòa Phi-líp-pin;

- Cộng hòa Sin-ga-po;

- Vương quốc Thái Lan;

- Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

3. Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu, quy định tại khoản 2 Điều này, đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công Thương.

4. Thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D (viết tắt là C/O - Mẫu D) theo quy định của Bộ Công Thương”.

Trường hợp hàng hóa của Công ty đáp ứng các quy định dẫn trên và được cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Việt Nam (Bộ Công Thương) cấp C/O thì cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét cho hưởng ưu đãi theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn