BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
Số: 1417/TCHQ-TXNK
V/v: Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
Công ty TNHH Thiết bị khoa học và Y tế BMN.
ịa chỉ: Số 18A, ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 070214/cv ngày 8/2/2014 của công ty TNHH Thiết bị khoa học và Y tế BMN đề nghị Tổng cục Hải quan sớm có kết quả phân loại hàng hóa đối với 04 mẫu hàng thuộc tờ khai số 23637/NKD01 có thông báo kết quả phân tích số 01/TB-CNHP ngày 03/01/2014 của Trung tâm PTPL HH XNK (Chi nhánh tại tp. Hải Phòng). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đối với mẫu hàng tại Mục 1 của phụ lục tờ khai, Tổng cục Hải quan đã có Thông báo số 394/TB-TCHQ ngày 14/1/2014.
Đối với mẫu hàng tại Mục 5, Mục 10 và Mục 12 của phụ lục tờ khai, Tổng cục Hải quan không ban hành Thông báo Kết quả phân loại do các mặt hàng này không thuộc đối tượng phải phân tích, giám định theo quy định tại Khoản 7, Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Công ty TNHH Thiết bị khoa học và Y tế BMN liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được trả lời cụ thể.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thiết bị khoa học và Y tế BMN biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Hoàng Việt Cườngể b/c);
-
Cục HQ TP. Hải Phòngể th/hiện);
-
Trung tâm PTPL HH XNK và chi nhánh tại tp. HP;
-
Chi cục HQ CK cảng HP KVIII (Cục HQ TP. Hải Phòng);
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng