BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1417/TCT-KK
V/v đăng ký kê khai nộp thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2369/CT-KK &KTT ngày26/5/2009 của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng về việc đăng ký kê khai nộp thuế. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đăng ký mã số thuế đối với trường hợp nộp hộ thuế nhàthầu, nhà thầu phụ nước ngoài không có hợp đồng:

Theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế:

- Điểm 2.6, Mục I, Phần II quy định: “Đối với trường hợp nhàthầu và nhà thầu phụ nước ngoài, các hợp đồng, hợp tác kinh doanh của Việt Namvới người nước ngoài, nhưng bên nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại ViệtNam, thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm kê khai và nộpthuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp một mã số thuế 10 số để sử dụngcho việc kê khai, nộp hộ thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài…

Mỗi nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trong bản kê sẽ đượccấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế nộp hộ của Bên Việt Nam ký hợp đồng. Mã sốthuế này được sử dụng để phân biệt số thuế phải nộp, đã nộp của từng nhà thầu,nhà thầu phụ nước ngoài khi Bên Việt Nam ký hợp đồng kê khai và nộp hộ thuế vớicơ quan Thuế…”

- Điểm 6.2(c), Mục I, Phần II quy định: “Các trường hợpkhông đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với đơn vị, tổ chứcthiếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư, đối với cá nhânhoặc thiếu Giấy chứng minh thư, hoặc thiếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)được cơ quan Thuế cấp Thông báo mã số thuế theo mẫu số 11-MST…”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp nhà thầu, nhàthầu phụ nước ngoài phát sinh nghĩa vụ thuế tại Việt Nam nhưng không trực tiếp nộpthuế tại Việt Nam hoặc nộp thuế thông qua bên Việt Nam, không có hợp đồng (giaodịch thông qua fax, mail, giao dịch điện tử…) thì bên Việt Nam có trách nhiệmkê khai và nộp hộ thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam thực hiện kê khai đăngký thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2.6, Điểm 2.7, Mục I, Phần II Thông tư số85/2007/TT-BTC nêu trên, các trường hợp không có hợp đồng sẽ được cấp Thông báomã số thuế theo mẫu số 11-MST để thực hiện kê khai nộp thuế.

2. Đăng ký thuế đối với việc mở cửa hàng, trung tâm, xưởngsản xuất, dịch vụ:

Theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tàichính:

- Điểm 3.3(c), Phần I quy định: “Mã số thuế 13 số được cấpcho: - Các chi nhánh, văn phòng đại diện, cửa hàng, nhà máy của các doanhnghiệp có hoạt động kinh doanh và kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế…”

- Điểm 7.5, Mục I, Phần II quy định: “Khi đã được cấp mã sốthuế mà người nộp thuế có phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặcmở rộng kinh doanh sang các tỉnh, thành phố khác (không thành lập chi nhánhhoặc đơn vị trực thuộc) thì phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan Thuế nơiphát sinh hoặc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của LuậtThuế, Pháp lệnh thuế để quản lý thu thuế.

Người nộp thuế là doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sử dụng mẫutờ khai 01-ĐK-TCT, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sử dụngmẫu tờ khai 02-ĐK-TCT để kê khai với Cục Thuế tỉnh nơi có phát sinh hoạt độngsản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng. Người nộp thuế phải tự ghi mã số thuế đãđược cấp trên tờ khai đăng ký thuế này.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuếmở cửa hàng, trung tâm, xưởng sản xuất, dịch vụ (không phải là chi nhánh hoặcđơn vị trực thuộc) trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cửahàng, trung tâm, xưởng sản xuất, dịch vụ không thực hiện kê khai, nộp thuế trựctiếp với cơ quan thuế mà kê khai, nộp thuế chung tại doanh nghiệp và các văn phòngđại diện thì người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã có của mình để đăng ký kêkhai nộp thuế tại các Cục Thuế địa phương nơi mở cửa hàng, trung tâm, xưởng sảnxuất, dịch vụ; việc đăng ký thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 7.5, Mục I,Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên; đồng thời người nộp thuế phải đăngký bổ sung về việc mở rộng kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quyđịnh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến