BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1418/BNV-CCHC
V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 20/3/2013, Bộ Nội vụ đã cóCông văn số 932/BNV-CCHC hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉsố cải cách hành chính cấp tỉnh; căn cứ vào tình hình triển khai thực tế, BộNội vụ hướng dẫn bổ sung đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọichung là tỉnh) về một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 củ Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống nhất một số vấn đềsau đây:

1. Về tự đánh giá, chấm điểm cáctiêu chí, tiêu chí thành phần

a) Một số tiêu chí thành phần(TCTP) tại Công văn số 932/BNV-CCHC có sai sót với Quyết định số 1294/QĐ-BNVđược chỉnh sửa lại như sau:

- TCTP 2.1.2: Thực hiện thang điểmđánh giá đúng với TCTP 2.1.2 tại Bảng 2 định số 1294/QĐ-BNV là "nếu thựchiện đúng quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì điểmđánh giá là 0,5, nếu không đúng quy định thì điểm đánh giá bằng 0".

- TCTP 5.6.3: Thực hiện theo thangđiểm đánh giá của TCTP 5.6.3 tại Bảng 2 định số 1294/QĐ-BNV là "Trên 70% sốcán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng trong năm thì điểm đánh giá là 1; từ50% - 70% thì điểm đánh giá là 0,5; dưới 50% thì điểm đánh giá bằng 0".

b) Bổ sung hướng dẫn thực hiện mộtsố tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần như sau:

- TCTP 1.5.2 về sáng kiến trongtriển khai công tác CCHC: Là những giải pháp, biện pháp, mô hình, cách làm mới đượcáp dụng và đem lại hiệu quả trong thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nămcủa tỉnh, được tỉnh tổng hợp, đánh giá trong báo cáo cải cách hành chính năm.

- TC 4,4 về phân cấp quản lý: Các tỉnhthống nhất tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình triển khai phân cấp quản lýđối với các nhiệm vụ được quy định tại Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chínhphủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối với các tiêu chí, tiêu chíthành phần chưa có hướng dẫn của Chính phủ hoặc bộ quản lý ngành (như TCTP5.1.1; 5.4.1, 5.4.3 v.v..): Các tỉnh chấm điểm 0 để Bộ Nội vụ có cơ sở báo cáoChính phủ, Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ cóliên quan.

- TCTP 5.2.1 về tuyển dụng côngchức:

+ Việc đánh giá tuyển dụng đúng quyđịnh hay không là căn cứ vào Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụngcông chức;

+ Nếu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh,đơn vị hành chính cấp huyện có chỉ tiêu biên chế trong năm 2012 nhưng khôngthực hiện tuyển dụng thì coi như không thực hiện đúng quy định tuyển dụng, điểmđánh giá bằng 0;

+ Nếu năm 2012 cơ quan nào không cóchỉ tiêu biên chế và không tổ chức tuyển dụng thì lấy kết quả tuyển dụng củanăm trước gần với năm 2012 để làm căn cứ đánh giá, chấm điểm.

- TCTP 5.2.2 về tuyển dụng viênchức:

+ Việc đánh giá tuyển dụng viên chứcđúng quy định hay không đúng quy định căn cứ vào Thông tư của Bộ Nội vụ hướngdẫn về tuyển dụng viên chức (năm 2012 thực hiện theo Thông tư 04/2007/TT-BNVngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ; từ năm 2013 thực hiện theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012của Bộ Nội vụ);

+ Nếu đơn vị sự nghiệp công lập cấptỉnh, cấp huyện có chỉ tiêu tuyển dụng trong năm 2012 nhưng không thực hiệntuyển dụng thì coi như không thực hiện đúng quy định, điểm đánh giá bằng 0;

+ Nếu năm 2012 không có chỉ tiêu vàđơn vị sự nghiệp công lập không tổ chức tuyển dụng viên chức thì lấy kết quảtuyển dụng viên chức của năm trước gần với năm 2012 để làm căn cứ đánh giá,chấm điểm.

- TCTP 5.2.3 về bố trí công chức:Vì chưa có hướng dẫn về vị trí việc làm nên các tỉnh chỉ đánh giá kết quả bốtrí công chức theo ngạch của các đơn vị thuộc tỉnh để chấm điểm theo đúng thangđiểm quy định của tiêu chí thành phần.

- TCTP 5.4.4 về chính sách thu hútngười có tài năng vào bộ máy hành chính: Các tỉnh có chính sách này thì phảiđược thể hiện bằng quy chế, quy định cụ thể. Nếu đánh giá là có chính sách thìphải kèm theo các văn bản nêu trên để kiểm chứng.

- TCTP 5.6.1 về đạt chuẩn công chứccấp xã: Thống nhất lấy tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danhcông chức cấp xã theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các bộphận quản lý ngành để đánh giá.

- TCTP 5.6.2 về đạt chuẩn của cánbộ cấp xã: Thống nhất lấy tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ các chức danh cánbộ cấp xã theo quy định của Chính phủ hoặc các tổ chức chính trị, chính trị -xã hội để đánh giá.

- TCTP 5.6.3 về tỷ lệ cán bộ, côngchức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm: Thống nhất thống kêsố lượng cán bộ, công chức toàn tỉnh được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trongnăm.

- TCTP 8.2.1 về số lượng thủ tụchành chính (TTHC) ở địa phương được giải quyết theo cơ chế một cửa: Thống kêtổng số TTHC được thực hiện ở địa phương ở cả 3 cấp hành chính (tỉnh, huyện,xã); tổng số TTHC đã được giải quyết theo cơ chế một cửa để từ đó tính tỷ lệ %TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa.

- TCTP 8.2.2 về số lượng TTHC giảiquyết theo cơ chế một cửa liên thông: Tính tổng số TTHC được giải quyết theo cơchế một cửa liên thông của cả tỉnh

2. Về tài liệu kiểm chứng

- Tài liệu kiểm chứng là các kếhoạch, báo cáo, số liệu thống kê v.v… đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Đốivới các tài liệu đã được gửi Bộ Nội vụ theo quy định (như báo cáo cải cách hànhchính, kế hoạch…) các tỉnh chỉ nêu tên văn bản tại cột tài liệu kiểm chứng củaBảng tổng hợp kết quả. Các tài liệu khác, đề nghị sao gửi kèm theo Bảng tổnghợp kết quả hoặc tổng hợp gửi bản điện tử theo email.

- Tài liệu kiểm chứng đối với tiêuchí về ứng dụng công nghệ thông tin (TC 7.1 của Bảng 2 Quyết định số1294/QĐ-BNV ) là báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm tỉnh đãgửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Các tiêu chí, tiêu chí thành phầnkhông có tài liệu kiểm chứng yêu cầu các tỉnh giải trình rõ về cách tính điểmvà các số liệu liên quan.

3. Về thời gian gửi báo cáo kếtquả tự đánh giá, chấm điểm

Các tỉnh gửi báo cáo tự đánh giá,chấm điểm của mình về Bộ Nội vụ chậm nhất vào ngày 21/5/2013.

4. Về kinh phí triển khai

Đề nghị các tỉnh quan tâm bố tríkinh phí để thực hiện các nhiệm vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012thuộc phạm vi trách nhiệm của tỉnh.

Trên đây là hướng dẫn bổ sung củaBộ Nội vụ về việc triển khai tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cáchhành chính năm 2012 của các tỉnh. Đề nghị các tỉnh triển khai thực hiện đúngquy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CCHC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh