BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1418/TCT-CS
V/v sử dụng chứng từ thu phí tham quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế

Trả lời công văn số 1460/BTDT-VPngày 28/12/2012 của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế về việc xin tiếp tục sửdụng các loại mẫu vé tham quan di tích, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 17/9/2012, Bộ Tài chính đã banhành Thông tư số 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sửdụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước (NSNN),trong đó có quy định về các nội dung thông tin bắt buộc phải có trên chứng từ thuphí, lệ phí là để đảm bảo mục tiêu quản lý chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ đốivới NSNN của các tổ chức cá nhân cũng như việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sáchcủa cơ quan thu phí, lệ phí, đồng thời có căn cứ để xử lý khi có sai phạm phátsinh.

Do vậy, đối với vé thăm quan ditích cố đô Huế- là một loại Biên lai thu phí, lệ phí thuộc NSNN nên cácthông tin bắt buộc phải có trên Biên lai thu phí, lệ phí theo quy định tại điểm1.2 Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 153/2012/TT-BTC phải được thể hiện trên vé. Tuynhiên, về thông tin liên quan đến chỉ tiêu "họ tên, chữ ký của người thutiền", Tổng cục Thuế đồng ý với Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế: trênmẫu vé thăm quan di tích cố đô Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế pháthành không bắt buộc phải có.

Đối với mẫu vé thăm quan di tích cốđô Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đang sử dụng, nếu các thông tintrên vé đã có đủ và không trái với nội dung bắt buộc phải có trên chứng từ thuphí, lệ phí theo quy định tại điểm 1.2 Khoản 1 Điều 2 Thông tư số153/2012/TT-BTC nêu trên (trừ thông tin họ tên, chữ ký của người thu tiền nêutrên) thì Trung tâm được tiếp tục sử dụng theo mẫu vé đang áp dụng. Trung tâmphải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phát hành, quản lý, sử dụngBiên lai thu phí.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm Bảotồn Di tích cố đô Huế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Vụ PC, TVQT;
- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn