BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1418/TCT-NV5
V/v kê khai nộp thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH điện tử Deawoo Hanel

Trả lời công văn số 070403 ACCT/DEHACO ngày 7/04/2003 của Công ty TNHH điện tử Deawoo Hanet về việc kê khai, nộp thuế TTĐB, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 3.a, Điểm 4 Mục I Phần C Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính thì:

Trường hợp Công ty có cơ sở sản xuất đóng tại Hà Nội thực hiện xuất hàng cho các chi nhánh phụ thuộc tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty và các chi nhánh đều phải sử dụng hoá đơn bán hàng, giá ghi trên hoá đơn là giá bán do Công ty quy định. Hàng tháng, căn cứ vào hoá đơn xuất hàng cho chi nhánh, Công ty phải kê khai, nộp thuế TTĐB cho toàn bộ số hàng hoá đã xuất tại Cục thuế Hà Nội. Cuối năm, Công ty sẽ quyết toán theo doanh thu bán hàng thực tế của các chi nhánh bán ra.

Trường hợp chi nhánh phụ thuộc đặt trên cùng một tỉnh, thành phố với Công ty thì Công ty được sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ khi xuất hàng cho chi nhánh.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH điện tử Deawoo Hanet được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc