BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1419/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn Chủ đầu tư hỗ trợ khó khăn cho các Nhà thầu thi công do biến động giá vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2008

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, TrưởngBan Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp giao ban vềDự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong Thông báo số 136/TB - VPCP ngày 16/6/2008về hướng dẫn Chủ đầu tư hỗ trợ khó khăn cho các Nhà thầu thi công do biến độnggiá vật liệu xây dựng; Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chiphí bù giá nguyên, nhiên liệu và vật liệu xây dựng (sau đây gọi là giá vật liệuxây dựng) để Chủ đầu tư (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) tính toán chi phí hỗ trợcho các Nhà thầu Việt Nam thi công công trình thuộc dự án Nhà máy lọc dầu DungQuất như sau:

1. Các loại vật liệu xây dựng được bù giá gồm: Xăng, dầu,sắt thép các loại (bao gồm cả cáp thép, ống thép các loại), nhựa đường, ximăng, cát, đá, sỏi, gạch các loại, dây điện, cáp điện các loại, gỗ các loại(bao gồm cả cốp pha gỗ, cửa gỗ các loại), kính các loại mua tại Việt Nam; Nhữngloại vật liệu xây dựng khác cần điều chỉnh thì BQLDA Nhà máy lọc dầu Dung Quấtbáo cáo Chủ đầu tư (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) xem xét quyết định.

2. Thời điểm tính chi phí bù giá vật liệu xây dựng: Cho cáckhối lượng thi công xây dựng bị ảnh hưởng tăng giá kể từ ngày 01/01/2007.

3. Phương pháp xác định chi phí bù giá vật liệu xây dựng:

Việc xác định chi phí bù giá vật liệu xây dựng có thể xácđịnh bằng phương pháp tính bù trừ giá vật liệu trực tiếp hoặc phương pháp điềuchỉnh bằng chỉ số giá xây dựng và tính cho từng hợp đồng, cụ thể như sau:

3.1. Phương pháp tính bù trừ giá vật liệu trực tiếp:

Trường hợp xác định được giá cho các vật liệu xây dựng tronghợp đồng thì việc bù giá vật liệu xây dựng xác định bằng phương pháp bù trừtrực tiếp chi phí vật liệu xây dựng; Việc xác định theo trình tự sau:

a. Phân chia khối lượng xây lắp của từng hợp đồng tương ứngvới các giai đoạn để tính toán bù giá vật liệu xây dựng: Tuỳ thuộc từng hợpđồng cụ thể, có thể phân chia giai đoạn để tính toán bù giá vật liệu xây dựngtheo tháng, quý (03 tháng) hoặc theo giai đoạn nghiệm thu;

b. Xác định khối lượng của từng loại vật liệu để tính chênhlệch vật liệu: Căn cứ trên cơ sở khối lượng thi công được nghiệm thu, định mứcdự toán của Nhà nước ban hành hoặc công bố, định mức hao phí vật liệu, định mứcdự toán của các công việc tương tự của các công trình đã có, định mức tiêu haoxăng dầu trong các Thông tư hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiếtbị thi công, Bảng giá ca máy được ban hành hoặc công bố của cơ quan có thẩmquyền hoặc ở các công trình tương tự (Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày15/4/2005...); Trường hợp các định mức vận dụng để tính toán chưa được ban hànhhoặc công bố thì Chủ đầu tư xem xét quyết định hoặc báo cáo Bộ Xây dựng xem xétchấp thuận.

c. Xác định giá vật liệu để tính chênh lệch vật liệu:

Giá vật liệu để tính chênh lệch vật liệu bao gồm giá vậtliệu ở thời điểm điều chỉnh và giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, được xácđịnh như sau:

Giá vật liệu ở thời điểm điều chỉnh là giá vật liệu xây dựngtrong thông báo hoặc giá công bố của cơ quan có thẩm quyền hoặc giá trong cáchoá đơn, chứng từ hợp lệ và phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường ở khu vựcxây dựng công trình. Thời điểm xác định giá vật liệu để tính chênh lệch vậtliệu là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

Giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng: Căn cứ vào giá hợpđồng đã được ký kết giữa các bên, trường hợp giá ký hợp đồng là giá trọn gói(lump sum) thì dựa vào cơ cấu giá xây dựng của địa phương, cơ cấu giá của côngtrình tương tự, chi tiết giá của Nhà thầu để triết tính (trường hợp vận dụngđịnh mức thì thực hiện như đã nêu tại điểm b mục 3.1 nêu trên), xác định giávật liệu trong hợp đồng.

d. Xác định giá trị chi phí bù giá vật liệu cho hợp đồng:Với các căn cứ tính toán (từ điểm a đến c) nêu trên, áp dụng phụ lục trongThông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 để xác định chi phí bù giá vật liệuxây dựng cho hợp đồng.

3.2. Phương pháp điều chỉnh bằng chỉ số giá xây dựng:

Khi không áp dụng phương pháp tính bù trừ giá vật liệu xâydựng trực tiếp thì áp dụng phương pháp điều chỉnh bằng chỉ số giá xây dựng đểxác định chi phí bù giá vật liệu xây dựng; Việc xác định được thực hiện theotrình tự sau:

a. Phân chia khối lượng xây lắp của từng hợp đồng tương ứngvới các giai đoạn để tính toán bù giá vật liệu xây dựng: Tuỳ thuộc từng hợpđồng cụ thể, có thể phân chia giai đoạn để tính toán bù giá vật liệu xây dựngtheo tháng, quý (03 tháng) hoặc theo giai đoạn nghiệm thu; Hoặc toàn bộ thờigian cần điều chỉnh của hợp đồng (điều chỉnh 01 lần cho hợp đồng);

b. Xác định tỷ trọng chi phí vật liệu:

Xác định tỷ trọng chi phí từng loại vật liệu xây dựng đượcđiều chỉnh trong mỗi giai đoạn tính toán điều chỉnh hoặc,

Tỷ trọng chi phí từng nhóm vật liệu xây dựng được điều chỉnhtrong mỗi giai đoạn tính toán điều chỉnh hoặc,

Tỷ trọng của toàn bộ chi phí vật liệu xây dựng được điềuchỉnh chiếm trong giá trị hợp đồng;

c. Xác định hệ số tăng giá vật liệu (K): Hệ số tăng giá vậtliệu được xác định bằng cách chia chỉ số giá tại thời điểm điều chỉnh (Ki) vớichỉ số giá tại thời điểm tháng 12 năm 2006 (Ko) trừ một, được thể hiện bằngcông thức sau:

Ki

K = ------------ - 1

Ko

Chỉ số giá được áp dụng là chỉ số giá của Bộ Xây dựng côngbố hoặc chỉ số giá của Tổng cục Thống kê hoặc Chủ đầu tư tổ chức xác định chỉsố giá xây dựng theo hướng dẫn phương pháp xác định chỉ số giá của Bộ Xây dựngtại văn bản số 1599/BXD-VP ngày 25/7/2007. Chỉ số giá được xác định gồm: Chỉ sốchung cho toàn bộ vật liệu hoặc theo chỉ số của nhóm vật liệu xây dựng đượcđiều chỉnh hoặc chỉ số giá vật liệu xây dựng của từng loại vật liệu xây dựngđược điều chỉnh.

d. Xác định giá trị chi phí bù giá vật liệu cho hợp đồng: ápdụng phụ lục trong Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 để xác định chiphí bù giá vật liệu xây dựng cho hợp đồng

4. Để đảm bảo vốn, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thờigiảm thiệt hại cho Nhà thầu thì Chủ đầu tư được phép tạm duyệt dự toán bổ sungđể làm cơ sở tạm ứng, tạm thanh toán.

5. Để giảm bớt khó khăn cho Nhà thầu, Chủ đầu tư xem xétviệc bù chi phí cho Nhà thầu về việc phát sinh do nguyên nhân huy động đột biếnnhân lực của Nhà thầu phụ, chi phí nhân công do Nhà nước điều chỉnh mức lươngtối thiểu theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánhvề Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết./.


Nơi nhận:
 - Như trên;
- Các Tổng công ty: Lilama, Vinaconex, Bạch Đằng;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, Viện KTXD; TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang