BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1419/TCT-CS
V/v hướng dẫn khai bổ sung

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 60/BecamexIJC-QLTC ngày 01/4/2013 của Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng KỹThuật (MST: 3700805566, địa chỉ: Tầng 5 Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Theo các hồ sơ doanh nghiệp gửikèm, trong tháng 11/2012 Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật đã có côngvăn số 238/BecamexIJC-QLTC ngày 12/11/2012, công văn số 244/BecamexIJC-QLTCngày 21/11/2012 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về khai bổ sung hồ sơ khaithuế.

Ngày 30/11/2012, Cục Thuế tỉnh BìnhDương đã có công văn số 13011/CT-KTr1 trả lời Công ty ghi nhận vướng mắc và CụcThuế đang xin ý kiến của cấp trên.

Ngày 19/3/2013, Công ty Cổ phầnPhát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật có công văn số 45/BecamexIJC-QLTC gửi Tổng cụcThuế. Tổng cục Thuế đã có văn bản số 201/PC-TCT ngày 25/3/2013 chuyển Cục Thuế tỉnhBình Dương, đề nghị Cục Thuế trả lời công văn của Công ty.

Theo trình bày tại công văn số 60/BecamexIJC-QLTC ngày 01/4/2013, đến nay Cục Thuế tỉnh Bình Dương vẫn chưa có văn bản trả lờiCông ty.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnhBình Dương có văn bản trả lời công văn của Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ TầngKỹ Thuật. Trường hợp có vướng mắc đề nghị Cục Thuế báo cáo rõ và nêu kiến nghịgửi Tổng cục Thuế để Tổng cục xem xét trả lời Cục Thuế và doanh nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật (Tầng 5, Becamex Tower, 230 đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân