BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 142/TCT-CS
V/v sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 1380/CT-TT &HT ngày 14/10/2009 củaCục thuế tỉnh Hà Nam gửi công văn đề nghị hướng dẫn sử dụng hoá đơn GTGT đốivới trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6, Điều 41 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sáthải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu, quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu tại chỗ: "... a) Trách nhiệm của doanh nghiệp xuất khẩu: ...

a.2) Giao 04 tờ khai hải quan, hàng hoá và hoá đơn giá trịgia tăng (liên giao khách hàng trên hoá đơn ghi rõ tên thương nhân nước ngoài,tên doanh nghiệp nhập khẩu, địa điểm giao hàng tại Việt Nam) cho doanh nghiệpnhập khẩu."

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên:

Đề nghị Cục thuế tỉnh Hà Nam hướng dẫn Công ty cổ phần nhựaChâu Âu thực hiện theo quy định của Pháp luật về thương mại và thủ tục hảiquan. Công ty phải có đủ hồ sơ thủ tục hải quan về hàng hoá xuất khẩu tại chỗtheo đúng quy định và Hoá đơn GTGT (liên 2) giao cho doanh nghiệp nhập khẩu,trên hoá đơn GTGT ghi rõ tên thương nhân nước ngoài, tên doanh nghiệp nhậpkhẩu, địa điểm giao hàng tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương