BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1420/BXD-KTXD
V/v: định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm D700 Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:Bộ Giao thông vận tải

BộXây dựng nhận được công văn số 8927/BGTVT-CQLXD ngày 23/7/2014 của Bộ Giaothông vận tải về định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm D700 Dự ánđường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theoquy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướngdẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư, nhà thầuvà các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫncủa Bộ Xây dựng để tổ chức điều chỉnh đối với những định mức đã được công bốnhưng chưa phù hợp với biện pháp thi công, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuậtcủa công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức đã đượccông bố hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng ở côngtrình khác để áp dụng cho công trình.

Côngtác thi công cọc cát đầm D700 xử lý nền đất yếu theo công nghệ Hàn Quốc nêu tạicông văn số 8927/BGTVT-CQLXD chưa được công bố trong hệ thống định mức dự toánxây dựng công trình của Nhà nước, vì vậy việc xây dựng định mức cho công tácnày phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là cần thiết.

Côngtác thi công cọc cát đầm D700 xử lý nền đất yếu theo công nghệ Hàn Quốc đượcchủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn căn cứ biện pháp thi công, điều kiện thi công, yêucầu kỹ thuật của công trình để xác định định mức là phù hợp với quy định tạiThông tư số 04/2010/TT-BXD Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Giao thông vận tải đưavào áp dụng định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm D700 xử lý nền đấtyếu của Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng như phụ lục kèm theo vănbản này.

Trêncơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tưcác công trình thi công cọc cát đầm D700 xử lý nền đất yếu theo công nghệ HànQuốc rà soát các hao phí định mức. Trường hợp phát hiện các hao phí chưa phùhợp thì chủ đầu tư báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng để nghiên cứugiải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT PT hạ tầng và ĐT tài chính VN;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

PHỤ LỤC

Kèm theo văn bản số 1420/BXD-KTXD ngày 29tháng 6 năm 2015 của Bộ Xây dựng

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC CÁT ĐẦM D700 XỬ LÝ NỀNĐẤT YẾU THEO CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC

DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Thành phần công việc:Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị. Đưa máy vào vị trí thi công, giữ ống váchthẳng đứng, đóng ống vách, đổ cát vào ống vách, thi công theo đúng quy trình. Hoànthiện đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

Vật liệu

Công tác thi công cọc cát đầm D700

Cát

m3

0,462

Vật liệu khác

%

2

Nhân công 4/7

Công

0,0285

Máy thi công

Cần cẩu bánh xích 70T

Ca

0,0036

Búa rung 90KW

Ca

0,0036

Máy phát điện 350KW

Ca

0,0036

Máy nén khí 17m3/phút (động cơ điện)

Ca

0,0036

Máy xúc lật 1,34m3

Ca

0,0036

Máy khác

%

10