BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1420/LĐTBXH-TL
V/v Xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 732/CV-TCNS ngày 18/4/2003 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ. Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, việc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp đối với ông Vũ Tam Huề, Trưởng phòng Hoá dầu, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Chế biến dầu khí thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam mà chưa có sự thoả thuận của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội là trái với quy định của Nhà nước.

Tuy nhiên, sau khi xem xét diễn biến tiền lương và quá trình công tác của ông Vũ Tam Huề, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội thoả thuận để Tổng công ty Dầu khí Việt Nam xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp, bậc 3/4 hệ số lương 5.15 bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ ở doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ đối với ông Vũ Tam Huề để làm căn cứ tính hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.

2/ Đề nghị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chỉ đạo trung tâm nghiên cứu và phát triển Chế biến dầu khí liên hệ với Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí với ông Vũ Tam Huề./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng