BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1420/TCT-CS
V/v trả lời về chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên.

Trả lời công văn số 1473/CT-TT &HT ngày 22/12/2008 củaCục thuế tỉnh Thái Nguyên hỏi về vướng mắc trong trường hợp tổ chức, cá nhânthực hiện góp vốn vào doanh nghiệp tư nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn 4353/TCT-HT ngày 19/11/2008 trảlời cụ thể và rõ ràng về vấn đề này. Đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Nguyên thựchiện theo hướng dẫn tại công văn này của Tổng cục Thuế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, HT;
- Lưu: VT, CS-3b

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn