ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1420/UBND-KTNV/v xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Quảng Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph.

Ngày 20/3/2015, Bộ Xây dựng ban hànhThông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lýchi phí đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư số01/2015/TT-BXD ); theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 193/SXD-VP ngày 09/4/2015,UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo vviệc xác định đơn giá nhân côngtrong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Từ ngày 10/4/2015, những dự án đầutư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa được cp có thm quyền phê duyệt tng mức đầu tư xây dựng, dựtoán xây dựng thì thực hiện điều chỉnh đơn giá nhân công theo hướng dẫn của BộXây dựng Thông tư số 01/2015/TT-BXD .

2. Từ ngày 15/5/2015, toàn bộ các góithầu, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Thông tư số01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhâncông trong quản lý chi phí đu tư xây dựng.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợpvới các Sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát trinnông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chínhhướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị chủ đầu tư xây dựng công trình trên địabàn tỉnh thực hiện xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựngtheo đúng quy định của Thông tư số 01/2015/TT-BXD
quy định tại các khoản
1 và 2 nêu trên. Trong quá trìnhtriển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnhđiều chỉnh, bsung đảm bảo đúng theo quy định hiện hànhcủa Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;- CPVP;- Lưu: VT, KTN, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu