TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14209/CT-TTHT
V/v hóa đơn chứng từ.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Bao Bì Giấy Quốc Tế L&E Việt Nam
Đ/chỉ: Tầng
1, Tòa nhà Coteccons, số 236/6 Điện Biên Phủ,Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
MST: 0311245122

Trả lời văn bản số 151224/LE-AC ngày 24/12/2015 của Công ty về hóa đơnchứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

“Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đãnhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chấtlượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán,cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúngquy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa,bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trảlại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu,ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập”.

Trường hợp của Công ty theo trình bày, tháng 9/2015 xuất bán hàng hóa choCông ty Samil ở Bình Dương, đã giao hàng cho Công ty Samil và Công ty đã kê khaithuế giá trị gia tăng cho hóa đơn xuất bán nêu trên. Đến tháng 11 năm 2015 Công tySamil trả lại hàng cho Công ty thì khi trả lại hàng, Công ty Samil phải lập hóa đơn,trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại, lý do trả lại theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên;
-
P.KT số 2;
-
P.PC;
-
Lưu (VT, TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga