BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1421/TM-XNK
V/v thông báo nhập khẩu ô tô sát xu khung gầm ô tô có gắn động cơ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh ,thành phố trực thuộc Trung ương
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3034/VPCP-KTTH ngày 18/06/2003 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại xin thông báo như sau:

Việc nhập khẩu ô tô sát xi-khung gầm ô tô có gắn động cơ (loại mới) được thực hiện bình thường (theo quy định tại quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001-2005 và các quy định hiện hành của Bộ Giao thông vận tải) cho đến khi quy hoạch về phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và cơ chế quản lý đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp và đóng mới phương tiện từ ô tô sát xi-khung gầm ô tô có gắn động cơ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Thương mại đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan trung ương của các đoàn thể thông báo cho các doanh nghiệp biết và thực hiện.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu