VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 1421/VPCP-KTTH

V/v: thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 2373/BTC-CST ngày 26 tháng 02 năm 2010 về việc miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân theo Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo nhà thầu tính toán lại giá thành cho phù hợp, đồng thời có xác nhận lô hàng máy thu trực canh nhập khẩu cấp cho ngư dân làm cơ sở để cơ quan Hải quan xử lý miễn thuế nhập khẩu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý. Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng