TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14216/CT-TTHT
V/v hóa đơn, chứng từ.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Johnson & Johnson
Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Harbour View Tower, số 3 Nguyễn Huệ, Quận 1
Mã số thuế: 0310671135

Trả lời văn thư số 04/MDD /JNJVN15 ngày 14/12/2015 của Công ty về hóa đơn, chứng từ đối với tiền hỗ trợ cho nhà phân phối, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

….

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

….”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có chi khoản hỗ trợ cho các nhà phân phối nhằm đảm bảo mức lợi nhuận nhất định đã thỏa thuận trước, khi các nhà phân phi trúng thầu bán hàng hóa tại các Bệnh viện, trung tâm y tế, cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, nếu việc chi hỗ trợ này không kèm theo bất cứ điều kiện về cung cấp dịch vụ (như quảng cáo sản phẩm..) thì khi chi tiền hỗ trợ, Công ty lập chứng từ chi, nhà phân phối lập chứng từ thu theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên;
-
Phòng PC;
-
Phòng KT2;
-
Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga