BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1422/TCT-TCCB
V/v Sắp xếp TCBM Cục Thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương

Tổng cục Thuế nhận được Quyết địnhsố 191/QĐ-CT ngày 05/4/2011 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về việc thành lập mớiPhòng Kiểm tra thuế số 3 thuộc Cục Thuế để tổ chức triển khai thực hiện kiểmtra thuế đối với doanh nghiệp lớn trên địa bàn Cục Thuế quản lý. Về việc này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Tiếp theo Công văn số 964/TCT-DNLngày 24/3/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn triển khai thực hiện quản lý thuếđối với doanh nghiệp lớn; để đảm bảo kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn đầumối, tập trung nguồn lực cho các chức năng quản lý thuế chính,

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế cáctỉnh, thành phố ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy hiện tại, không thành lập mớiPhòng Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp lớn:

1. Đối với các Cục Thuế có từ 02phòng Kiểm tra thuế trở lên, đề nghị đồng chí Cục trưởng chủ động sắp xếp, bốtrí giao nhiệm vụ cho 01 Phòng kiểm tra thuế để triển khai nhiệm vụ kiểm trathuế đối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đặc thù theo quy định; đồng thời bốtrí công chức có chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, kinh nghiệm phù hợp để tăngcường nguồn lực cho công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp lớn theo chủtrương của Bộ.

2. Đối với các Cục Thuế có 01 PhòngKiểm tra thuế, đề nghị Cục Thuế bố trí nhóm cán bộ thuộc Phòng Kiểm tra thuế,có chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, kinh nghiệm phù hợp để chuyên trách quản lýthuế đối với doanh nghiệp lớn trên địa bàn.

Tổng cục Thuế thông báo để các CụcThuế biết, thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra thuế;
- Vụ Quản lý thuế DNL;
- Lưu: VT, TCCB (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam