BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1422/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 79/CT-THNVDT ngày 19/3/2009 của Cục Thuếtỉnh Cần Thơ về chính sách thuế TNCN; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 3.1, khoản 3, mục I, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: "3.1.1.Trường hợp chỉ có một người đứng tên trong đăng ký kinh doanh thì đối tượng nộpthuế là cá nhân đứng tên trong đăng ký kinh doanh; 3.1.2. Trường hợp nhiềungười cùng đứng tên trong đăng ký kinh doanh (nhóm cá nhân kinh doanh), cùngtham gia kinh doanh thì đối tượng nộp thuế được xác định là từng thành viên cótên ghi trong đăng ký kinh doanh."

- Tại điểm 3.1, khoản 3, mục I, phần B Thông tư số84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Giảm trừ gia cảnhlà số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhậptừ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cánhân cư trú".

Căn cứ những hướng dẫn nêu trên thì đối với hoạt động kinhdoanh dược phẩm tư nhân, đối tượng nộp thuế TNCN là cá nhân (hoặc nhóm cá nhân)cư trú có tên trong đăng ký kinh doanh và thực tế có tham gia vào hoạt độngkinh doanh được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinhdoanh trước khi tính thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương