BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1422/TM-XNK
V/v Phương án hợp tác về cà phê giữa Việt Nam và Indonesia

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Hiệp Hội cà phê Ca Cao Việt Nam

Bộ Thương mại nhận được văn bản số 288- 03/VICO-BC ngày 18/06/2003 của Hiệp Hội cà Phê ca cao Việt Nam về phương án hợp tác cà phê giữa Việt Nam và Indonesia. Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Bộ Thương mại hoan nghênh nỗ lực của cộng đồng cà phê khu vực trong việc tìm kiếm biện pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu cà phê. Tuy nhiên, việc ấn định tỷ lệ xuất khẩu trên sản lượng là chưa phù hợp với đặc điểm cơ cấu tiêu thụ cà phê của ta, (hầu hết dành cho xuất khẩu), trường hợp sản lượng vượt so với hạn mức xuất khẩu thì việc tiêu thụ hết cà phê cho dân sẽ gặp khó khăn.Vì vậy, Bộ Thương mại đề nghị Hiệp Hội Cà phê Ca cao Việt Nam cân nhắc kỹ các lĩnh vực hợp tác ở cấp hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Indonesia, trong đó chủ yếu là hợp tác kỹ thuật, nâng cao chất lượng, giám sát việc chuyển dịch cơ cấu theo chủ trương của Chính phủ, tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ICO nhằm giới hạn việc sản xuất cà phê trên thế giới và kích cầu tiêu thụ tại các thị trường truyền thống và thị trường mới ...

2. Về vấn đề tài chính cho các chương trình hợp tác, đề nghị Hiệp Hội Cà phê ca cao Việt Nam làm việc với Bộ Tài chính để có hướng dẫn xử lý cụ thể.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu