NGHỊ QUYẾT

NGHỊQUYẾT

CỦAUỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 829/NQ-2009 /UBTVQH12
NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2009 ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH


UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổsung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11 ;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ;

Sau khi xem xét Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủyban pháp luật về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hộinhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) các dự án:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăngvà Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

2. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổsung Nghị quyết số 701/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22 tháng 11 năm 2008 và Nghị quyếtsố 295/2007/ NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hộivề việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khungthuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhómhàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng.

Điều 2

1. Bổ sung vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng10-2009), Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 dự án Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanhnghiệp.

2. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 dự ánNghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số701/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22 tháng 11 năm 2008 và Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểuthuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối vớitừng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế vàkhung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng.

3. Chưa trình Quốc hội thông qua dự án Luật cơ yếu, chưa trình Quốchội cho ý kiến dự án Luật biển Việt Nam và dự án Luật tiếp cận thông tin tại kỳhọp thứ 6 (tháng 10-2009).

T/M UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Trọng