BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1423/BNN-TC
V/v: Đầu mối phối hợp hỗ trợ vận hành TABMIS của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Vănphòng Ban triển khai TABMIS - Bộ Tài chính

Thựchiện theo hướng dẫn của Công văn số 2190/BTC-KBNN ngày 18/02/2013 của Bộ Tàichính về việc hướng dẫn hỗ trợ triển khai TABMIS năm 2013, Bộ Nông nghiệp vàPTNT đã tổng hợp các đầu mối hỗ trợ vận hành TABMIS của Bộ, chi tiết như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nội dung phụ trách

Số điện thoại

Email

1

Phạm Thanh Huyền

Phó Vụ trưởng - Vụ Tài chính

Đầu mối chỉ đạo chung

0912.632.918

thanhhuyen692000@ yahoo.com

2

Nguyễn Văn Bằng

Phó phòng Quản lý và phát triển mạng - Trung tâm THTK

Đại diện chuyên môn về CNTT

0934.111.569

bangvn@mard.gov.vn

3

Phạm Văn Hiệp

Chuyên viên - Vụ Tài chính

Đầu mối tổng hợp chi thường xuyên

0168.266.7109

hiepaof@gmail.com

4

Vũ Thanh Liêm

Chuyên viên - Vụ Kế hoạch

Đầu mối tổng hợp chi đầu tư XDCB

0913.580.034

liemvt.kh@mard.gov.vn

Đềnghị Văn phòng Ban triển khai TABMIS tổng hợp chung./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, Vụ TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Hưng