BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1423/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v người lao động chuyển nơi làm việc trong khu vực Nhà nước

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2001

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hộithành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 921/LĐTBXH ngày 11/5/2001 của Qúi Sở hỏivề việc người lao động chuyển nơi làm việc trong khu vực Nhà nước, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Bộ luật Lao động không có điều, khoản nào qui định việcđiều động người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động ở doanh nghiệp Nhànước đến làm việc ở cơ quan hành chính, sự nghiệp hoặc doanh nghiệp Nhà nướckhác.

Người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động ở doanh nghiệpNhà nước, muốn chuyển đến làm việc ở cơ quan hành chính, sự nghiệp hoặc doanhnghiệp Nhà nước khác, có thể làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạmhoãn hợp đồng lao động theo qui định của Bộ luật Lao động. Trường hợp chấm dứthợp đồng lao động đúng pháp luật được hưởng trợ cấp thôi việc theo khoản 1 Điều42 Bộ luật Lao động;

2/ Người lao động đang làm việc ở cơ quan hành chính, sựnghiệp chuyển đến làm việc ở doanh nghiệp Nhà nước chia theo 2 hình thức:

- Được bổ nhiệm vào các chức vụ là thành viên chuyên tráchHội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kếtoán trưởng các doanh nghiệp Nhà nước.

Thủ tục bổ nhiệm, bố trí công tác, giải quyết các quyền lợicủa người lao động thực hiện theo qui định của Pháp lệnh cán bộ, công chức vàcác văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

- Thôi việc ở cơ quan hành chính, sự nghiệp, hưởng quyền lợitheo qui định của Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hànhPháp lệnh này;

3/ Thâm niên công tác để tính tăng thêm ngày nghỉ phép hàngnăm, hoặc mua cổ phần ưu đãi khi doanh nghiệp chuyển sang cổ phần hóa, thựchiện theo qui định tại điểm 3a Mục II Thông tư 07/LĐTBXH -TT ngày 11/4/1995 củaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luậtlao động và nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làmviệc, thời giờ nghỉ ngơi; điểm 4 Mục A Thông tư 11/1998/TT-LĐTBXH ngày21/8/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về chính sách đốivới người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theoNghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, Vụ CSLĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Chu Hoàng Anh