BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1423/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 1279/NHNN-TCCB ngày 22/11/2002 và 153/NHNN-TCCB ngày 19/2/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 4476/TC /TCNH ngày 02/5/2003, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo qui định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ qui định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với 36 chi nhánh ngân hàng thương mại quốc doanh và 02 công ty trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có tên dưới đây:

STT

Tên đơn vị

I

Các chi nhánh thuộc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

1

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh

2

Sở giao dịch trung ương-Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

3

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Vũng Tàu

4

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

5

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quảng Ngãi

6

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai

II

Các chi nhánh thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam

1

Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa

2

Chi nhánh Ngân hàng Công thương Ba Đình

3

Sở giao dịch 1- Ngân hàng Công thương Việt Nam

4

Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng

5

Chi nhánh Ngân hàng Công thương Chương Dương

6

Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm

7

Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng

III

Các chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

1

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

2

Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Hà Nội

4

Sở giao dịch II- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng

6

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lai

7

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Định

IV

Các chi nhánh và Công ty thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

1

Sở giao dịch I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2

Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

3

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội

4

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sài Gòn

5

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 50 bến Chương Dương

6

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai

7

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Dương

8

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá

9

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tây

10

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long

11

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bà Rịa-Vũng Tàu

12

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Láng Hạ

13

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ

14

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang

15

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng

16

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Tháp

17

Công ty cho thuê Tài chính II

18

Công ty Đầu tư thương mại và dịch vụ Ngân hàng

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

3. Năm 2003 tạm thời giữ nguyên hạng cũ đối với 6 chi nhánh ngân hàng ngoại thương quốc doanh, cụ thể:

- Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Cần Thơ.

- Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng

- Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đồng Nai

- Sở giao dịch II- Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Sở giao dịch III - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Trong năm 2004, căn cứ vào tốc độ phát triển, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Liên bộ sẽ xem xét, thoả thuận xếp hạng đối với 6 Chi nhánh nêu trên.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định xếp hạng I đối với các Chi nhánh, Công ty nêu tại điểm 1 và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

TL/BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng