BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1423/TCHQ-KTTT
V/v thuế đối với xe ôtô thanh lý

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan TP Hà Nội

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 48/HQHN-NV ngày 12/01/2009 của Cục Hải quanTP. Hà Nội về thuế đối với xe chiếc xe ô tô Nissan Sunny 4 chỗ ngồi sản xuấtnăm 1995 do Đại sứ quán Liên bang Nga nhập khẩu vào Việt Nam tháng 7 năm 1995;đến tháng 3 năm 2002 được chuyển nhượng cho Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga vàđược miễn thuế theo Quyết định số 920/TC /QĐ/TCT ngày 03/06/2002 của Bộ trưởngBộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêucầu Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra hồ sơ, xem xét cụ thể nếu chiếc xe NissanSunny nêu trên do Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đã sử dụng đúng mục đích đượcmiễn thuế, nay thanh lý do chiếc xe quá cũ (đã sử dụng tại Việt Nam 14 năm) thìkhông thực hiện truy thu theo Điều 2 Quyết định số 920/TC /QĐ/TCT ngày 03/06/2002của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Việctruy thu thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 mục I và điểm 1 mục IIphần H Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và các côngvăn số 1601/TCHQ-KTTH ngày 08/04/2008, số 2961/TCHQ-KTTT ngày 24/06/2008, số 6663/TCHQ-KTTT ngày 19/12/2008 của Tổng cục Hải quan.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:-Như trên;
- P.TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng