TNG CỤC THU
CỤC THU TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14234/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường (Entec)
Địa chỉ: 439A9 Phan Văn Trị, phường 5, Q.G
ò vấp, TP.H Chí MinhMã số thuế: 0301480737

Trả lời văn bản số 49/CV-ET2015 ngày 14/12/2015 của Trung Tâm về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định về thuế suất 0%:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điu này....

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

+ Tại Khoản 2b, Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

“- hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;…”.

Trường hợp Trung Tâm theo trình bày ký hợp đồng với Công ty TNHH SMC Manufacturing là doanh nghiệp chế xuất (địa chỉ: Khu Công nghiệp Long Đức - Huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai) thực hiện tư vấn dịch vụ khoa học kỹ thuật (lập báo cáo giải trình công nghệ, trình thẩm tra công nghệ dự án công xỉ mạ quy mô 400 tấn sản phẩm/năm...) nếu dịch vụ Trung Tâm cung cấp được sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH SMC Manufacturing tại địa điểm trú đóng theo giấy chứng nhận đầu tư (có xác nhận Công ty là Doanh nghiệp chế xuất) và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2b, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Cục Thuế TP thông báo Trung Tâm biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
P.KT3;
- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).

3262-8757180/15 mt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga